ANUNT DE CONCURS

ANUNT DE CONCURS

Luand in considerare prevederile: H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale și a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificarile și completarile ulterioare.

Click aici pentru a vizualiza documentul

 


SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN SALVAMONT MARAMURES

ORGANIZEAZA. CONCURS PENTRU OCUPAREA A 9 (NOUĂ) POSTURI CONTRACTUALE DE EXECUȚE:

 

- Salvator montan grad II, perioada nedeterminata

Condiţii generale de înscriere la concurs:

  1. cetăţenie română sau cetăţenie a altor state membre ale UE şi domiciliul în România;
  2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
  3. varsta minima reglementata de prevederile legale;
  4. capacitate deplină de exerciţiu;
  5. studii liceale/profesionale, cu sau fara diploma de bacalaureat
  6. apt din punct de vedere medical şi psihologic, apt pentru efort fizic intens specific activitatii salvamont;
  7. indeplineste conditiile specifice potrivit cerintelor posturilor scoase la concurs;
  8. nu a fost condamnat definitiv pentru savarșirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care împiedica înfaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarșite cu intentie, care a-ar face incompatibil cu exercitarea functiei

Condiții specifice de înscriere la concurs::

a) salvator montan cu atestat valabil dobandit de minim 1 an și cerintele conform art_ 24 din HG 77/2003;

b) experienta profesionala de minim 1 an, ca salvator montan în salvarea de pe partii de schi din judetul Maramureș

c) experienta profesionala de minim 1 an, ca salvator montan în salvarea din zone greu accesibile din judetul Maramureș

Conform art. 6 din H.G. 286/2011, la inscriere candidatii vor prezenta urmatoarele documente: :

a) cerere/formular de înscriere la concurs adresata conducatorului institutiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz;

c) copiile documentelor care sa ateste efectuarea unor specializari, precum 􀀙i copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;

d) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-1 faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; adeverinta medicala eliberata de medicul de familie, adeverinta apt pentru efort fizic intens eliberata de medicul de medicina muncii, aviz psihologic eliberat de un specialist autorizat, care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberate cu eel mult 6 luni anterior derularii concursului;

curriculum vitae;

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) In cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. d), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, eel mai tarziu pana la data desfașurarii primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Calendarul desfăşurării concursului:

 

30.06.2022 -Afisarea anuntului concursului;

30.06.2022-13.07.2022 – Depunerea dosarelor;

14.07.2022-15.07.2022 – Selecția dosarelor participanților la concurs și afișarea rezultatelor;

15.07.2022  Depunere contestaţii – selecție dosare ;

18.07.2022  Afişarea rezultatelor finale după contestaţii;

 

22.08.2022, ora 0900 – Susţinerea probei scrise:

23.08.2022 – Afişarea rezultatelor probei scrise;

23.08.2022  - Depunere contestaţii – proba scrisă;

24.08.2022  – Afişarea rezultatelor contestaţiilor – proba scrisă;

 

26.08.2022, ora 0900 – Sustinerea probei practice-zona Gutai-Cavnic;

29.08.2022 –Afișarea rezultatelor probei practice ;

29.08.2022-   Depunere contestatii -proba practica

30.08.2022 Afișarea rezultatelor contestatiilor -proba practica;

 

31.08.2022, ora 0900 – Sustinerea interviului;

01.09.2022 -Afișarea rezultatelor interviului;

01.09 .2022- Depunere contestatii interviu;

02.09.2022 -Afișarea rezultatelor contestatiilor interviu;

06.09.2022 -Raportul final si afișarea rezultatelor finale ale concursului;

 

 Raportul final si afișarea rezultatelor finale ale concursului;

Fiecare proba este eliminatorie.

 

BIBLIOGRAFIE:

1.H.G. nr.77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane

şi organizarea activităţii de salvare în munţi;

2.Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Judeţean Salvamont Maramureş;

Dosarele de concurs se vor depune în perioada  30.06.2022-13.07.2022, respectiv în zilele lucrătoare de luni până vineri între orele 9 00-12 00  la sediul instituţiei din     Baia Mare, str. Gh. Sincai nr.46, birou Salvamont

Relaţii suplimentare: e-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. şi/sau a sediul institutiei din Baia Mare, str. Gh. Sincai nr.46, birou Salvamont.

 


Click aici pentru a vizualiza documentul


Vă mulțumim pentru înțelegere.

Șef serviciu S.P.J. Salvamont Maramureș
Prof. Dan Benga