Concurs - salvator montan grad II

Concurs - salvator montan grad II

Luând în considerare prevederile:

H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

 

SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN SALVAMONT MARAMURES

ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA URMĂTORULUI  POST CONTRACTUAL DE EXECUŢIE:

 

- Salvator montan grad II

Condiţii generale de înscriere la concurs:

  1. cetăţenie română sau cetăţenie a altor state membre ale UE şi domiciliul în România;
  2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
  3. vârsta minimă legală;
  4. capacitate deplină de exerciţiu;
  5. vechime în muncă – minim 3 de ani;
  6. studii medii;
  7. salvator montan cu atestat valabil şi cerinţele conform art.24 din HG 77/2003;
  8. experienţă profesională ca salvator montan, în salvarea de pe pârtii de schi, minim 3 sezoane de iarnă;
  9. experienţă profesională ca salvator montan, în salvarea din zone greu accesibile, minim 3 sezoane (primăvara, vară, toamnă)

Conform art. 6  din H.G. 286/2011, la înscriere candidaţii vor prezenta următoarele documente:

(1) Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere/formular de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, dacă este cazul, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Calendarul desfăşurării concursului:

 

09.09.2021 – Afişarea anunţului concursului;

09.09.2021-22.09.2021– Depunerea dosarelor;

23.09.2021-24.09.2021 – Selecția dosarelor participanților la concurs și afișarea rezultatelor;

27.09.2021  Depunere contestaţii – selecție dosare ;

28.09.2021  Afişarea rezultatelor finale după contestaţii;

06.10.2021, ora 0900 – Susţinerea probei scrise:

06.10.2021 – Afişarea rezultatelor probei scrise;

07.10.2021  - Depunere contestaţii – proba scrisă;

07.10.2021 – Afişarea rezultatelor contestaţiilor – proba scrisă;

 

08.10.2021, ora 0900 – Susţinerea interviului;

08.10.2021 – Afişarea rezultatelor interviului;

08.10.2021-   Depunere contestaţii interviu;

11.10.2021 – Afişarea rezultatelor contestaţiilor interviu;

12.10.2021 – Raportul final  si afişarea rezultatelor finale ale concursului;

 

BIBLIOGRAFIE:

1.H.G. nr.77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane

şi organizarea activităţii de salvare în munţi;

2.Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Judeţean Salvamont Maramureş;

Dosarele de concurs se vor depune în perioada  09.09.2021-22.09.2021, respectiv în zilele lucrătoare de luni până vineri între orele 9 30-14 00  la sediul instituţiei din     Baia Mare, str. Gh. Sincai nr.46, birou Salvamont

Relaţii suplimentare: e-mail : Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. şi/sau la sediul instituţiei.

 

Click aici pentru a vizualiza documentul

 

Prof. Benga Victor Daniel

Șef Serviciu