REZULTATUL PROBEI PRACTICE

REZULTATUL PROBEI PRACTICE

 PROCES VERBAL privind PROBA PRACTICĂ la concursul organizat de către Serviciul Public Județean Salvamont Maramureș pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de  execuție: 

 

Click aici pentru a vizualiza documentul

SALVATOR MONTAN GRAD II

 

Comisia de concurs numită prin Decizia  nr. 45/18.04.2023, emisă de șef serviciu Dan Benga, s-a întrunit in data de 30.05.2023, la Baza Salvamont din Cavnic, SuperSki Resort, județul  Maramureș, în vederea organizării şi desfăşurării probei scrise a concursului organizat în data de 30.05.2023, pentru ocuparea funcțiilor contractuale vacante de execuție de Salvator montan grad II.

Concursul organizat pentru ocuparea funcțiilor vacante se desfășoară în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

Anunţul privind organizarea concursului a fost transmis spre publicare către portalul posturi.gov.ro., a fost postat pe site-ul institutiei, a fost publicat intr-un ziar national, a fost afişat la avizierul de la sediul  serviciului din Baia Mare str. Gh. Șincai nr. 46  în data de 24.04.2023.

În anunţul afişat la avizierul instituţiei şi în cel de pe pagina de internet, au fost specificate: documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, condiţiile generale şi specifice prevăzute în fişa postului, condiţiile necesare ocupării postului, probele de concurs, bibliografia pentru concurs şi calendarul de desfăşurare a concursului.

În vederea participării la concurs, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, candidații au depus cererile de participare la concurs precum şi documentele solicitate, termenul limită de depunere a dosarelor a fost 09.05.2023.

La concurs s-au înscris un număr de 4 (patru) candidaţi, astfel:

  • TARACZKOZI ADRIAN, dosar nr. 491/26.04.2023
  • TARACZKOZI STEFAN, dosar nr. 492/26.04.2023
  • MUNTEANU MAGDALENA, dosar nr. 496/27.04.2023
  • CETERAS ALEXANDER RICHARD, dosar nr. 501/28.04.2023

În urma analizei dosarelor de concurs  Comisia de concurs a  declarat admiși toți candidații.

Conform art. 53 din H.G. nr. 1336 din 28 octombrie 2022,  după afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la selecţia dosarelor au putut depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la afişarea rezultatului selecției dosarelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

In termenul legal de depunere a contestațiilor nu s-a înregistrat nici o contestație în acest sens.

Proba scrisă:

Proba scrisă s-a desfăşurat in data de  30.05.2023 ora 09.30, la Baza Salvamont din Cavnic, SuperSki Resort, județul  Maramureș La susţinerea probei scrise s-au prezentat toți candidații.

Proba scrisă a constat în completarea unui test grilă, prin care s-au testat cunoştinţele teoretice necesare ocupării posturilor pentru care s-a organizat concursul. Testele grilă pentru proba scrisă s-au stabilit pe baza bibliografiei de concurs, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză și sinteză a candidaților.  Toți candidații au fost declarați admiși la proba scrisă.

Ca urmare a punctajului obţinut, toti candidații au întrunit condiţiile pentru a se prezenta la proba practică

Proba practică

 

Locul desfășurării probei practice a fost UAT  Cavnic, masivul Gutâi, județul Maramureș

.           Proba practica a constat în:

  • Testare individuala – noduri, sisteme (elevare, lansare, trecere din elevare in lansare, trecerea nodului)
  • Exercitiu comun de salvare - Simulare de salvare a unei persoane accidentate din zona greu accesibila (acordarea primului ajutor medical, evacuarea şi transportarea acesteia la locul stabilit, pentru a fi preluata de personalul medical de specialitate)

Criteriile de evaluare pentru stabilirea probei practice au fost:

a) capacitatea de adaptare;-maxim 15 puncte

 b) capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile; -maxim 25 puncte

c) îndemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice; -maxim 25 puncte

d) capacitatea de comunicare; - maxim 15 puncte

e) capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfăşurarea probei practice – maxim 20 puncte

În urma efectuării probei practice, Comisia de concurs a acordat următorul punctaj:

 

 WhatsApp_Image_2023-06-08_at_11.36.22.jpeg

 

Ca urmare a punctajului obţinut  întrunesc condiţiile pentru a se prezenta la umătoarea probă, respectiv proba interviu în data de 13.06.2023,  toți candidaţii menționați anterior.

 

Modalitatea de comunicare a rezultatelor obținute de candidați la  proba practica:  prin afișare la avizierul de la sediul Serviciului Public Județean Salvamont Maramureș, din Baia Mare, str. Gheorghe Şincai nr. 46 si pe site-ul institutiei www.salvamontmaramures.ro

Modalitatea de contestare: Conform art. 53 din H.G. nr. 1336 din 28 octombrie 2022,  după afişarea rezultatelor obţinute la proba practica, candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot  depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la afişarea rezultatului probei practice, sub sancţiunea decăderii din acest drept, respectiv pana in data de 09.06.2023, ora 10, care se depune la sediul Serviciului Public Județean Salvamont Maramureș, din Baia Mare, str. Gheorghe Şincai nr. 46.

 

Comisia de concurs:

Benga Victor Daniel, președinte

Pteancu Marius membru 

Drulea Cosmin, membru 

 

 

Secretar, Velișcu  Anca                                                         

Baia Mare

07.06.2023

Conform art. 53 din H.G. nr. 1336 din 28 octombrie 2022,  după afişarea rezultatelor obţinute la proba practica, candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute pot  depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la afişarea rezultatului probei practice, sub sancţiunea decăderii din acest drept.