Anunț concurs Serviciul Public Județean Salvamont Maramureș

Anunț concurs Serviciul Public Județean Salvamont Maramureș

Serviciul Public Județean Salvamont Maramureș, cu sediul în Baia Mare, str. Gheorghe Șincai nr. 46, judeţul Maramureș, organizează concurs pentru ocuparea a două funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022 și O.U.G. nr. 115/2023, după cum urmează:

 

 

Click aici pentru a vizualiza documentul

A N U N Ț

 

 

DENUMIREA POSTULUI: SALVATOR MONTAN GRAD II

NUMĂRUL POSTURILOR: 2 posturi  vacante

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Tehnic-Salvare

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Pentru a ocupa  două  posturi contractual vacante, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/28.10.2022:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

-Studii: profesionale sau liceale, cu sau fara diploma de bacalaureat

-Vechimea în muncă: nu este necesara

 -Salvator montan cu atestat valabil și conform cerinţelor art. 24 din HG 77/2003;

-în ultimii 2 ani să fi activat ca voluntar în cadrul  Serviciului Public Județean Salvamont Maramureș, cu minim 160 ore de voluntariat in ultimul an;

-să cunoască foarte bine zona montană a județului Maramureș

 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

 

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) Curriculum Vitae, model comun european.

 

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA CAVNIC (Baza Salvamont Cavnic, Super Ski Resort, zona Gutâi-Cavnic-proba practică):

Nr. crt.

Activităţi

Data și ora

1.

Publicarea anunțului

04.06.2024

2.

Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Serviciul Public Județean Salvamont Maramureș, cu sediul în Baia Mare, str. Gheorghe Șincai nr. 46, judeţul Maramureș.

17.06.2024, ora 16.00

3.

Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs

18.06.2024, ora 16.00

4.

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor

19.06.2024, ora 12.00

5.

Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei  dosarelor

20.06.2024, ora 15.00

6.

Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor

21.06.2024, ora 12.00

7.

Susţinerea probei scrise, Cavnic

04.07.2024, ora 09.30

8.

Afişarea rezultatului probei scrise

04.07.2024, ora 14.00

9.

Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise

05.07.2024, ora 10.00

10.

Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor

05.07.2024, ora 15.00

11.

Susţinerea probei practice -zona Gutâi-Cavnic

08.07.2024, ora 09.30

12.

Comunicarea rezultatelor după susţinerea probei practice

08.07.2024, ora 15.00

13.

Depunerea contestaţiilor privind rezultatul probei practice

09.07.2024, ora 10.00

14.

Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor

09.07.2024, ora 15.00

15.

Susţinerea interviului, Cavnic

10.07.2024, ora 09.30

16.

Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului

10.07.2024, ora 15.00

17.

Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului

11.07.2024, ora 10.00

18.

Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor

11.07.2024, ora 12.00

19.

Afişarea rezultatului final al concursului

12.07.2024, ora 14.00

 

Tematica si bibliografia pentru desfășurarea concursului:

1.H.G. nr.77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţii de salvare în munţi;

2.Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Judeţean Salvamont Maramureş;

3.Prim ajutor calificat, editia II, 2016, Prof. Asoc. Dr. Raed Arafat, As. principal Hajnal Erzsebet Vass, Conf. Dr. Cristian Marius Boeriu

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0799.911.131, la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.,  persoană de contact: Veliscu Anca, având funcția de Referent de specialitate.

 

        Şef Serviciu,           

Prof. Benga Victor Daniel